Hàng nhập khẩu

Giá: Liên hệ
MODEL CÔNG XUẤT ĐIỆN ÁP HỌNG HÚT XẢ CỘT ÁP (M) LƯU LƯỢNG LÍT/PHÚT
SUNSTAR DA -1.5DK-24 750W 220V 48 - 48 20 - 5 5 - 226

Giá: Liên hệ
MODEL CÔNG XUẤT ĐIỆN ÁP HỌNG HÚT XẢ CỘT ÁP (M) LƯU LƯỢNG LÍT/PHÚT
SUNSTAR DA -1.0DK-18 370W 220V 34 - 34 16 - 5 5 - 108

Giá: Liên hệ

MODEL

CÔNG XUẤT

ĐIỆN ẤP

HỌNG HÚT & XẢ (Phi)

CỘT ÁP (HM)

LƯU LƯỢNG Q (L/Phút)

CAM- 100 (Đĩa - Cánh PPO)

0.75KW

220V

34 - 34

32.5 - 25

20 - 90

Giá: Liên hệ

MODEL

CÔNG XUẤT

ĐIỆN ẤP

HỌNG HÚT & XẢ (Phi)

CỘT ÁP (HM)

LƯU LƯỢNG Q (L/Phút)

CAM- 100 (Đĩa - Cánh PPO)

0.75KW

220V

34 - 34

32.5 - 25

20 - 90

Giá: Liên hệ

MODEL

CÔNG XUẤT

ĐIỆN ẤP

HỌNG HÚT & XẢ (Phi)

CỘT ÁP (HM)

LƯU LƯỢNG Q (L/Phút)

CAM- 100 (Lợn - Cánh PPO)

0.75KW

220V

34 - 34

47 - 27

10 - 50

Giá: Liên hệ

MODEL

CÔNG XUẤT

ĐIỆN ẤP

HỌNG HÚT & XẢ (Phi)

CỘT ÁP (HM)

LƯU LƯỢNG Q (L/Phút)

CAM- 100 (Lợn - Cánh INOX)

0.75KW

220V

34 - 34

47 - 27

10 - 50

Giá: Liên hệ

MODEL

CÔNG XUẤT

ĐIỆN ẤP

HỌNG HÚT & XẢ (Phi)

CỘT ÁP (HM)

LƯU LƯỢNG Q (L/Phút)

CPM - 170 (Đĩa - Cánh INOX)

1.1KW

220V

49 - 34

38 - 22

30 - 120

Giá: Liên hệ

MODEL

CÔNG XUẤT

ĐIỆN ẤP

HỌNG HÚT & XẢ (Phi)

CỘT ÁP (HM)

LƯU LƯỢNG Q (L/Phút)

CPM- 190 (Đĩa - Cánh INOX)

1.5KW

220V

49 - 34

45.5 - 22

30 - 140

Giá: Liên hệ

MODEL

CÔNG XUẤT

ĐIỆN ẤP

HỌNG HÚT & XẢ (Phi)

CỘT ÁP (HM)

LƯU LƯỢNG Q (L/Phút)

MJSW / 3CL (Cánh Đồng)

1.1KW

220V

42 - 34

40 - 15

10 - 160

Giá: Liên hệ

MODEL

CÔNG XUẤT

ĐIỆN ẤP

HỌNG HÚT & XẢ (Phi)

CỘT ÁP (HM)

LƯU LƯỢNG Q (L/Phút)

MJSW / 3BL (Cánh Đồng)

1.5KW

220V

42 - 34

48 - 22

12 - 180

Giá: Liên hệ

MODEL

CÔNG XUẤT

ĐIỆN ẤP

HỌNG HÚT & XẢ (Phi)

CỘT ÁP (HM)

LƯU LƯỢNG Q (L/Phút)

CB - 210 (2 Tầng Cánh Đồng)

1.5KW

220V

49 - 34

58 - 33

20 - 120

Giá: Liên hệ

MODEL

CÔNG XUẤT

ĐIỆN ẤP

HỌNG HÚT & XẢ (Phi)

CỘT ÁP (HM)

LƯU LƯỢNG Q (L/Phút)

MB - 200

1.65KW

220V

49 - 42

42.1 - 26

40 - 160

Giá: Liên hệ

MODEL

CÔNG XUẤT

ĐIỆN ẤP

HỌNG HÚT & XẢ (Phi)

CỘT ÁP (HM)

LƯU LƯỢNG Q (L/Phút)

MHF / 5AM (Cánh INOX)

1.5KW

220V

60 - 60

20 - 10

100 - 500

Giá: Liên hệ

MODEL

CÔNG XUẤT

ĐIỆN ẤP

HỌNG HÚT & XẢ (Phi)

CỘT ÁP (HM)

LƯU LƯỢNG Q (L/Phút)

CAB- 200 (Họng Súng)

2.2KW

220V

49 - 42

64.5

140

Giá: Liên hệ

MODEL

CÔNG XUẤT

ĐIỆN ẤP

HỌNG HÚT & XẢ (Phi)

CỘT ÁP (HM)

LƯU LƯỢNG Q (L/Phút)

CAB- 200 (Họng Súng)

1.65KW

220V

49 - 42

62.5

110

Giá: Liên hệ

MODEL

CÔNG XUẤT

HÚT SÂU

TỔNG CỘT ÁP

LƯU LƯỢNG

ỐNG HÚT & XẢ

DA-251E

251W

9

46

50

25mm 1”